Användarvillkor

Reviderad 2015-09-05

Careereye AB ("Careereye”) tillhandahåller tjänster relaterade till att dela information om arbetsgivare (”Tjänsterna”) på www.careereye.se (Webbplatsen).

Detta Avtal beskriver de rättsligt bindande villkoren för din användning av Tjänsterna. Genom att besöka och använda Tjänsterna samtycker du till att följa detta Avtal, oavsett om du besöker Webbplatsen ("Besökare") eller om du har registrerat dig på webbplatsen (”Medlem”). Termen "Användare" avser både Besökare och Medlemmar.

1. Avtalstid

Dessa villkor gäller i följande fall
(a) när du använder Tjänsterna, som en Besökare, och/eller
(b) som Medlem

Du kan radera ditt Konto och avsluta ditt medlemskap när du vill genom anmälan till vår support. För det fall Careereye.se sagt upp ditt Konto, kan du starta ett nytt genom att registrera dig på nytt.

2. Ditt Careereye.se konto

För att kunna använda tjänsterna och bli Medlem måste du skapa ett Careereye.se konto på Webbplatsen ("Konto").

Genom att använda Tjänsterna garanterar du att: (a) all registreringsinformation är sanningsenlig och korrekt; (b) uppdatering av informationen sker vid behov; (c) din användning av Tjänsterna inte bryter mot gällande lag eller förordning, eller någon annan skyldighet som du kan ha gentemot tredje man.

För att bli Medlem krävs att du laddar upp följande information på webbplatsen; (a) löneunderlag för ett nuvarande eller tidigare jobb ("lön"), (b) ett omdöme av en nuvarande eller tidigare arbetsgivare ("Bolagsrecension").

När du registrerar dig för att bli Medlem, blir du ombedd att välja ett lösenord för ditt Konto. Du samtycker till att meddela oss omedelbart om du misstänker obehörig användning av ditt Konto eller tillgång till ditt lösenord. Du är ensam ansvarig för all användning av ditt Konto.

Observera att all information du publicerar på Webbplatsen kommer att vara tillgänglig för alla Användare av Tjänsterna.

3. Cookies

Careereye.se använder sig av session cookies för att kunna utvärdera användandet av tjänsten och förbättra webbupplevelsen. Session cookies innebär att cookies endast lagras under ditt besök på webbplatsen. Om du inte har ändrat din webbläsares inställningar för att vägra cookies, kommer våra system att utfärda cookies när du besöker webbplatsen. Vi kommer aldrig att associera din IP-adress med din cookie och du förblir anonym under ditt besök på Careereye.se.

4. Rättigheter du licensierar

När du lägger upp eller publicerar på Webbplatsen beviljar du till Careereye.se en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och Careereyes verksamhet, innefattande men inte begränsat till, marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten (och bearbetningar därav), samt till varje användare av Tjänsten en världsomfattande, icke-exklusiv och kostnadsfri licens att få tillgång till dina Innehåll genom Tjänsten och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa Careereye.se innehåll för personligt bruk.

5. Tjänsterna och Webbplatsens innehåll

Tjänsterna och Webbplatsen har innehåll från Careereye.se och dess licensgivare ("Careereye.se innehåll"). Careereye.se och dess licensgivare inklusive Användare äger och behåller all äganderätt till Careereye.se innehåll och Careereye.se äger och behåller alla rättigheter till detta.

Alla immateriella rättigheter i Tjänsterna och på Webbplatsen (exklusive innehåll som tillhandahålls av Användare) ägs av Careereye.se eller Careereye's licensgivare. Du accepterar att inte (a) reproducera, ändra, publicera, överföra, distribuera, offentligt framföra eller visa, sälja eller skapa härledda verk baserat på tjänsterna eller Careereye.se innehåll och (b) hyra ut, leasa, låna ut eller sälja tillgången till tjänsterna. Med "Innehåll" menas varje verk av upphovsrätt eller information, inklusive löner, Bolagsrecensioner, kommentarer, åsikter, inlägg, meddelanden, text, filer, bilder, foton, verk författarskap, e-post eller annat material.

Innehåll från andra Användare, annonsörer och andra tredje parter görs tillgängliga för dig genom Tjänsterna på Webbplatsen. Eftersom Careereye.se inte kontrollerar sådant innehåll, (a) godkänner du att Careereye.se inte är ansvariga för sådant innehåll, inklusive reklam och information om tredje parts produkter eller tjänster, arbetsgivare, lönerelaterad information från andra medlemmar genom löner, företagsrecensioner och (b) Careereye.se ger inga garantier på riktiga, aktuella, lämplighet, eller kvaliteten på informationen i sådant innehåll, och tar inget ansvar för oavsiktliga, stötande, felaktigt, vilseledande eller olagligt innehåll gjorts tillgängliga av andra användare, annonsörer och tredje part.

6. Upphovsrättsskyddat material

Om du upptäcker upphovsrättsskyddat material publicerat på Webbplatsen utan tillstånd, vänligen kontakta oss genom vårt webbformulär. Skriv ”Upphovsrättsintrång” i ämnesraden och ange fullständiga uppgifter om materialet och dina kontaktuppgifter. Du bör endast lämna in en anmälan om du själv är upphovsrättsinnehavare eller auktoriserad till att handla för ägarens räkning.

Anmälan mottas och hanteras efter en ”Takedown” princip. Följande anmälan kontrolleras och bekräftas genom e-post till anmälaren och materialet kommer tillfälligt att avlägsnas från Webbplatsen. Därefter sker en utredning kring upphovsrättsintrång. Utredningen visar enligt vilka grunder ett beslut har tagits. Utfallet blir antingen att: Materialet tas permanent bort från Webbplatsen; Materialet blir oförändrat på Webbplatsen, Materialet ersätts på Webbplatsen.

7. Dina skyldigheter

Du är ensam ansvarig för allt innehåll som publiceras via ditt Konto på tjänsterna och Webbplatsen och för dina interaktioner med andra Användare.

Du förbinder dig härmed att inte använda information som erhållits från Tjänsterna och Webbplatsen för att trakassera eller skada en annan person, eller för att kontakta, annonsera för, värva eller sälja till någon Användare utan dennes uttryckliga samtycke.

Du samtycker till att du inte kommer att posta eller använda något förbjudet innehåll i samband med Tjänsterna. Med "Förbjudet innehåll" avses innehåll som: (a) är kränkande eller främjar rasism, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller individ, eller är pornografiskt; (b) trakasserar, förespråkar förföljelse, mobbning eller trakasserier av en annan person; (c) innefattar överföring av "skräppost", "kedjebrev" eller oombedda massutskick eller "spam"; (d) är falskt eller vilseledande, stöder eller främjar olagliga aktiviteter eller uppförande som är kränkande, hotande, obscent, nedsättande eller ärekränkande; (e) främjar, utför eller distribuerar en olaglig eller obehörig kopia av en annan persons arbete som skyddas av upphovsrätt eller är en företagshemlighet; (f) förutom vad som uttryckligen godkänts av Careereye, innebär kommersiella aktiviteter och/eller kampanjer såsom tävlingar, utlottningar, byteshandel, reklam eller pyramidspel; (g) innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, skadade filer eller liknande programvara; eller; (h) inlägg eller sprider information som skulle bryta mot någon sekretess, ömsesidig sekretess eller andra avtals restriktioner eller rättigheter för tredje part, inklusive eventuella nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller potentiella arbetsgivare, eller (i) på annat sätt bryter mot villkoren i detta Avtal eller på annat sätt kan vara skadligt för Careereye.

Du försäkrar att: (a) du äger innehållet publicerat av er på Tjänsten eller på annat sätt har rätt att bevilja licens som anges i detta Avtal, (b) ditt innehåll inte kränker privatlivets helgd, publiceringsrättigheter, upphovsrätt, (c) genom att ge eller publicera ditt innehåll, inte bryter mot någon sekretess, icke-spridning, eller avtalsförpliktelser som du kan ha gentemot en tredje part, inklusive din nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller eventuella arbetsgivare, (d) all information som du lämnar i form av lön och Bolagsrecension är korrekt, och (e) all information du anger om din nuvarande, tidigare eller potentiella ställning som anställd hos en viss arbetsgivare är korrekt och fullständig.

Du förbinder dig att tillse att du endast delger information som du har rätt att delge utan att bryta mot några skyldigheter du kan ha mot tredje man, inklusive eventuell sekretess, ömsesidig sekretess eller andra avtalsmässiga skyldigheter eller skyldigheter enligt lag.

Du förbinder dig att inte: (a) täcka eller dölja eventuella bannerreklam på tjänster, eller någon Careereye.se per HTML/CSS, skript, eller på annat sätt, (b) störa eller skapa en orimlig börda för de tjänster eller de nät och tjänster som är anslutna till Tjänsterna och Webbplatsen; (c) införa program eller automatiserade medel till tjänster, eller tillgång till Tjänsterna för att producera flera konton, skapa automatiska meddelanden, eller för ta ut data från Tjänsterna eller Webbplatsen; eller (d) störa eller ändra data eller funktionalitet av Tjänsterna. Du förbinder dig att inte uppträda som en annan användare eller person, exempelvis som någon av Careereyes medarbetare.

Du förbinder dig att använda Tjänsterna på ett sätt som är förenligt med alla tillämpliga lagar och förordningar. Tjänsterna är avsedda för personligt bruk av Användare. Kommersiella annonser, affiliatelänkar och andra former av värvning kan tas bort från ditt innehåll utan förvarning och kan leda till avstängning eller uppsägning av ditt Konto.

Om det uppstår en tvist mellan dig och tredje part (inklusive Användare), har Careereye.se ingen skyldighet men förbehåller sig dock rätten att övervaka eventuella tvister mellan dig och andra Användare.

8. Uppsägning

All användning av tjänsterna i strid med detta Avtal kan leda till uppsägning. Careereye.se äger rätt att lämna ut information om din användning av Tjänsterna i enlighet med vår integritetspolicy. Careereye.se har rätt att granska innehåll och ta bort eller ändra innehåll enligt sitt eget godtycke, om innehållet bryter mot detta Avtal eller som på annat sätt kan upplevas kränkande eller liknande.

Careereye.se förbehåller sig rätten att säga upp ditt Medlemskap när som helst.

9. Länkar

Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser ("Länkar") (a) tillhandahållna av Careereye.se som en service till dem som är intresserade, eller (b) inlagt av medlemmar. Du använder alla Länkar på egen risk. Careereye.se varken övervakar eller har någon kontroll över Länkar.

10. Skadestånd

Du skall hålla Careereye.se skadeslöst för skadeståndsanspråk eller andra ersättningsanspråk som kan riktas mot Careereye.se på grund av (i) innehållet på Webbplatsen; (ii) felaktig information du lämnat till Careereye; (iii) att du brutit mot dessa Användarvillkor; (iv) annan försumlig eller otillåten handling, inklusive men inte begränsat till otillbörligt utnyttjande eller påverkande av tjänsten och tekniska problem eller dataförluster orsakade av dig i Careereyes Webbplats.

11. Ansvarsbegränsning

Careereye.se ansvarar inte på något sätt för de eventuella skador som du kan drabbas av på grund av Careereyes Tjänst eller på grund av användandet av denna.

Tjänsterna tillhandahålls "As-Is". Careereye.se lämnar inga garantier att (a) Tjänsterna uppfyller dina behov; (b) Tjänsterna kommer att finnas tillgängliga utan avbrott eller störningar; eller (c) Tjänsterna uppnår ett visst resultat.

Careereye.se ansvarar inte för indirekt skada och Careereyes totala skadeståndsskyldighet under detta Avtal ska vara begränsat till det högsta av € 50 och 100 % av de betalningar som gjorts till av dig till Careereye.se under det år innan skadan inträffade.

12. Ändringar

Detta Avtal kan ändras av oss från tid till annan. Eventuella väsentliga ändringar i Avtalet, meddelas dig genom e-postmeddelande till din e-postadress som anges i ditt Konto. Du samtycker till att sådana ändrade villkor träder i kraft trettio (30) dagar efter att ha skickats till dig och din fortsatta användning av Tjänsterna efter den tiden ska utgöra ditt godkännande av de ändrade villkoren.

13. Tillämplig lag och skiljeförfarande

Detta Avtal regleras av svensk lag. Anspråk eller tvister i samband med detta Avtal skall lösas på ett kostnadseffektivt sätt genom skiljeförfarande.

13. Övrigt

Detta avtal utgör hela Avtalet mellan dig och Careereye.se när det gäller användningen av Tjänsterna och Webbplatsen. Vänligen kontakta oss med frågor angående detta Avtal.

© 2015 Careereye AB